TÁMOP

TÁMOP 3.1.4. – 08/2-2009 – 0076. számú „Óvodától az érettségéiig – a
kompetencia alapú oktatás Szegeden” című projekt kollégiumi programja


A Szegedi Városi Kollégium a Fodor József Tagintézményében 2009. szeptember 1-jén kezdte meg a kompetencia alapú oktatás bevezetését.
A fejlesztés két csoportban – egy kollégiumi csoport és egy Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programban részt vevő csoport – 46 tanuló bevonásával történik.
Az új szemléletű oktatás az alábbi területeken valósul meg:
•szociális, életviteli és környezeti kompetencia
•életpálya-építési kompetencia
ALAPVETŐ CÉL:
A sikeres munkaerő-piaci alkalmazáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek, készségek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése.
FELADAT:
•A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése
•Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése
•Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
•Digitális írástudás elterjesztése
•A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek minél szélesebb körben történő alkalmazása
VÁRT EREDMÉNYEK:
A diákok egyenlő esélyekkel vehetnek részt a nevelési-oktatási folyamatban, a pedagógusok szakmai,
módszertani fejlődése biztosítottá válik.
A kollégium az európai normákat szem előtt tartó, folyamatos megújulásra kész, széleskörű szolgáltatást nyújtó intézménnyé válik, amely biztosítja tanulóinak az egyéni igények figyelembevételével személyiségük kiteljesedését és a mindennapi életben hasznosítható tudás megszerzését.

A Fodor József Tagintézményünkben kiemelten két kompetencia terület fejlesztése valósul meg újszerű tanulásszervezési eljárásokkal:
•szociális – életviteli és környezeti kompetencia
•életpálya – építési kompetencia
A szociális – életviteli és környezeti kompetencia alapú oktatás bevezetését elsősorban a szakiskolai tanulók szocializációs és életviteli problémái indokolják.
A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák hosszú idő alatt, lassan kialakuló attitűdökből és képességekből épülnek fel, s nagyon sokféle tartalmi terület ismereteit olvasztják magukba. A hatások az évek során olyan komplex tudássá és értékrenddé állhatnak össze, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskolából kikerülő fiatalok  kiegyensúlyozott életet élő, boldog és egyúttal a társadalom egésze számára is hasznos felnőttekké váljanak.
Szociális kompetencia minden olyan társas kompetencia, amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja.
A két kompetencia terület a tanulók alábbi – a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában szereplő
- témakörökben folyó fejlesztését segíti:
•Énkép, önismeret
•Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
•Környezettudatos nevelés
•Testi és lelki egészség
•Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
A fentiek mellett közepes erősséggel támogatja a következő témakörökhöz kapcsolódó fejlesztést is:
•Hon- és népismeret
•Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
•A tanulás tanítása
A kollégium a kompetenciák fejlesztésével, a tematikus csoportfoglalkozásokon olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a tanulók ismeretei bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálódnak.
A kompetencia területek fejlesztése szempontjából fontos, hogy minden foglalkozás erősen építsen a tanulók tapasztalataira, és az őket körülvevő világ aktuális kihívásaira.
A foglalkozások egészét áthatja a projektszemlélet. Csak személyközpontú, újszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával lehet elérni a kívánt fejlesztő hatást.
A tanulókkal közösen összeállított – megvalósított több hetes projektek, a sokszínű témahetek és moduláris programok célja az átfogó, tevékenykedtetésen alapuló, alkalmazható tudás megszerzése.
Az IKT (infokommunikációs technológia) eszközök alkalmazási lehetőségeinek bővítése, a digitális írástudás fejlesztése elengedhetetlen feltétele a korszerű ismeret, tudás megszerzésének, átadásának.
A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul az
alkalmazkodás, a tolerancia, a konfliktuskezelés képessége.

"Mindenki másképp csinálja..." (LGT)  -  Foglalkozások